Warunki udziału w konkursie opinii produktowych na OBI.pl

Oceń produkty z naszej oferty, weź udział w konkursie i zawalcz o kartę podarunkową wartą 500 zł!

Konkurs opinii produktowych na OBI.pl odbywa się między 01.11.2020 a 31.01.2021.
Udział w konkursie i jego realizacja są możliwe na zasadach zgodnych z regulaminem konkursu:
Organizator oraz postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs opinii produktowych” (Konkurs) jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-180) przy Alei Krakowskiej 102, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092178 (Organizator).
 2. Niniejszy Konkurs nie jest konkursem, ani grą losową, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (teks jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
Miejsce i czas trwania Konkursu
 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy strony www o adresie www.obi.pl (Strona internetowa).
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie przez okres roku od 01.11.2020 od godziny 00:01 do 31.01.2021 do godziny 23:59 i jest podzielony na 3 miesięczne etapy. O udziale w Konkursie oraz przypisaniu uczestnika do poszczególnych etapów, decyduje data umieszczenia opinii na Stronie internetowej.
Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który dokonał zakupu produktu w sklepach prowadzonych pod marką OBI w okresie trwania Konkursu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
Przedmiot Konkursu
 1. Konkurs polega na publikowaniu przez Uczestników zainteresowanych udziałem w Konkursie, w okresie trwania Konkursu, recenzji na temat produktu zakupionego w sklepie pod marką OBI (Opinia).
Udział w Konkursie
 1. Uczestnik zainteresowany udziałem w Konkursie powinien połączyć się ze Stroną internetową, wyszukać zakupiony produkt i umieścić Opinię na Stronie internetowej.
 2. Opinie powinny być napisane w języku polskim. Opinia nie może być krótsza niż 50 znaków. Umieszczenie Opinii wymaga podania przez Uczestnika adresu e-mail.
 3. Ten sam Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że treść umieszczanych przez niego Opinii nie może być tożsama i powinna dotyczyć różnych produktów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia w uzasadnionych przypadkach Opinii umieszczonej przez Uczestnika i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W szczególności, powyższe może nastąpić w przypadku:
  • umieszczenia w treści Opinii treści naruszających zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  • jeżeli treść Opinii była już wcześniej publikowana na stronie internetowej www.obi.pl lub w innych serwisach,
  • jeżeli treść Opinii narusza dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich,
  • umieszczenia w treści Opinii treści wzywających do nienawiści, stanowiących przejaw dyskryminacji lub obrażających uczucia religijne,
  • umieszczenia w treści Opinii słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe,
  • umieszczenia w treści Opinii treści noszących znamiona zakazanej lub nieuczciwej reklamy lub zawierających reklamę podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora,
  • podejrzenia naruszenia przez Uczestnika praw autorskich osób trzecich.
Prawa własności intelektualnej
 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Opinia stanowi przejaw jego autorskiej twórczości i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji na rzecz Organizatora do korzystania z umieszczonej Opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie także w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, promocyjnych, prasowych, radiowych, telewizyjnych, kampaniach reklamowych, sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Wybór Opinii i nagroda w Konkursie
 1. W trakcie trwania Konkursu wybrane zostaną 3 (trzy) Opinie, które w ocenie komisji konkursowej, będą miały najbardziej merytoryczny, kreatywny i unikalny charakter, z tym zastrzeżeniem, że w każdym miesiącu trwania Konkursu komisja konkursowa wybierze jedną Opinię. Uczestnik, będący jej autorem, zostanie laureatem Konkursu, któremu przysługiwać będzie prawo do nagrody.
 2. Nagrodą w Konkursie jest jedna karta podarunkowa OBI o wartości 500 złotych (Nagroda), uprawniająca do zakupów w sklepach OBI
 3. Do nagrody, o której mowa z punkcie 2, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna (Nagroda pieniężna) w wysokości 11,11% Nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona laureatowi Konkursu, ale zostanie przeznaczona przez Organizatora, jako płatnika, na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do żądania wypłaty Nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Organizator informuje, że zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie zostanie dokonana przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego.
 4. Wyboru Opinii dokona komisja konkursowa złożona z 3 osób. Członków Komisji konkursowej powołuje Organizator.
 5. Organizator skontaktuje się z laureatem Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści informację o wybranej Opinii na stronie internetowej pod adresem www.obi.pl. Brak odpowiedzi laureata Konkursu na wiadomość mailową Organizatora w terminie 14_dni kalendarzowych, w tym w szczególności, brak przekazania Organizatorowi danych adresowych do wysyłki Nagrody przez laureata Konkursu jest równoznaczny z rezygnacją przez niego z Nagrody.
 6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Nagroda może być zrealizowana wyłącznie w sklepach OBI w okresie do dnia 30.06.2021. Niezrealizowanie przez laureata Nagrody w terminie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie upoważnia laureata do otrzymania zwrotu równowartości niewykorzystanej Nagrody.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną lub inną nagrodę.
 9. Laureat nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 10. Nagroda przekazana zostanie laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską na wskazany przez laureata adres, z zastrzeżeniem uwag zawartych w ust. 5 powyżej.
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Krakowskiej 102 (Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@obi.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z:
  • przeprowadzeniem i wykonaniem Konkursu „Konkurs opinii produktowych" zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym z zawarciem umowy licencyjnej na warunkach określonych w § 6 ust. 2 powyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • weryfikowaniem treści Opinii pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest eliminowanie Opinii, które są obelżywe lub naruszają warunki Opinii produktów;
  • jeżeli treść Opinii narusza dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich,
  • dochodzeniem i obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: spółki z grupy kapitałowej OBI, tj. OBI Centrala Systemowa sp. z o.o., Superhobby Dom i Ogród sp. z o.o., podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora), a także Bazaarovice Inc., 10901 Stonelake Blvd. Austin, Teksas 78759, USA (www.bazaarvoice.com).
 5. W ramach wykonywania usług dane mogą być transferowane do USA - zawarto umowę zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zaakceptowanymi przez Komisję Europejską. Więcej informacji dostępnych jest u Inspektora Ochrony Danych OBI.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa (w tym prawa podatkowego) oraz koniecznym do zabezpieczenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Sama Opinia wraz z oceną (gwiazdki) oraz adresem e-mail będzie przechowywana do odwołania. Adres IP Uczestnika będzie również tymczasowo przechowywany aby zapobiec oszustwom (przez okres ok 2 lat).
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w sytuacji kiedy przetwarzanie jego danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://uodo.gov.pl/).
 9. Podanie danych (w szczególności w zakresie adresu e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne aby móc wystawić Opinię na Stronie internetowej OBI. Podanie danych kontaktowych jest konieczne do wzięcia udziału w „Konkursie opinii produktowych”, w tym dostarczenia Nagrody laureatowi Konkursu.
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią Regulaminu, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu Uczestnika, który narusza niniejszy regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 • Zamów i odbierz
 • Sprawdź dostępność w markecie
 • Szeroki wybór produktów
Do góry