§ 1
Organizator oraz postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs opinii produktowych” (Konkurs) jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-180) przy Alei Krakowskiej 102, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092178 (Organizator).
 2. Niniejszy Konkurs nie jest konkursem, ani grą losową, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (teks jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

§ 2
Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy strony www o adresie www.obi.pl (Strona internetowa).
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 21.11.2019 od godziny 00:01 do 05.12.2019 23:59. O udziale w Konkursie decyduje data umieszczenia opinii na Stronie internetowej.

§ 3
Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który dokonał zakupu produktu w sklepach prowadzonych pod marką OBI w okresie od dnia 21.11.2019 do dnia 05.12.2019.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 4
Przedmiot Konkursu

Konkurs polega na publikowaniu przez Uczestników zainteresowanych udziałem w Konkursie, w okresie trwania Konkursu, recenzji na temat produktu zakupionego w sklepie pod marką OBI (Opinia).

§ 5
Udział w Konkursie

 1. Uczestnik zainteresowany udziałem w Konkursie powinien połączyć się ze Stroną internetową, wyszukać zakupiony produkt i umieścić Opinię na stronie internetowej www.obi.pl (Opinia).
 2. Opinie powinny być napisane w języku polskim. Opinia nie może być krótsza niż 50 znaków. Umieszczenie Opinii wymaga podania przez Uczestnika adresu e-mail.
 3. Ten sam Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, przy czym treść umieszczanych przez niego Opinii nie może być tożsama i powinna dotyczyć różnych produktów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia w uzasadnionych przypadkach Opinii umieszczonej przez Uczestnika i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W szczególności, powyższe może nastąpić w przypadku:
  1. umieszczenia w treści Opinii treści naruszających zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  2. jeżeli treść Opinii była już wcześniej publikowana na stronie internetowej www.obi.pl lub w innych serwisach,
  3. jeżeli treść Opinii narusza dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich,
  4. umieszczenia w treści Opinii treści wzywających do nienawiści, stanowiących przejaw dyskryminacji lub obrażających uczucia religijne,
  5. umieszczenia w treści Opinii słów wulgarnych lub uważanych za obraźliwe,
  6. umieszczenia w treści Opinii treści noszących znamiona zakazanej lub nieuczciwej reklamy lub zawierających reklamę podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora,
  7. podejrzenia naruszenia przez Uczestnika praw autorskich osób trzecich.

§ 6
Prawa własności intelektualnej

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Opinia stanowi przejaw jego autorskiej twórczości i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji na rzecz Organizatora do korzystania z umieszczonej Opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie także w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, promocyjnych, prasowych, radiowych, telewizyjnych, kampaniach reklamowych, sieci internet, a także publiczne udostępnianie Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§ 7
Wybór Opinii i nagroda w Konkursie

 1. W Konkursie wybrana zostanie 1 (jedna) Opinia, która w ocenie komisji konkursowej, będzie miała najbardziej merytoryczny, kreatywny i unikalny charakter. Uczestnik, będący jej autorem, zostanie laureatem Konkursu, któremu przysługiwać będzie prawo do nagrody.
 2. Nagrodą w Konkursie jest jedna karta podarunkowa OBI o wartości 1000 złotych (Nagroda), uprawniająca do zakupów w sklepach OBI.
 3. Do nagrody, o której mowa z punkcie 2, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna („Nagroda pieniężna”) w wysokości 11,11% Nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona laureatowi Konkursu, ale zostanie przeznaczona przez Organizatora, jako płatnika, na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do żądania wypłaty Nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Organizator informuje, że zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie zostanie dokonana przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego.
 4. Wyboru Opinii dokona komisja konkursowa złożona z 3 osób w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. Członków Komisji konkursowej powołuje Organizator.
 5. Organizator skontaktuje się z laureatem Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści informację o wybranej Opinii na stronie internetowej pod adresem www.obi.pl.
 6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Nagroda może być zrealizowana wyłącznie w sklepach OBI w okresie do dnia 31.12.2019. Niezrealizowanie przez laureata Nagrody w terminie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie upoważnia laureata do otrzymania zwrotu równowartości niewykorzystanej Nagrody.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną lub inną nagrodę.
 9. Laureat nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 10. Nagroda przekazana zostanie laureatowi przesyłką pocztową lub kurierską na wskazany przez laureata adres.

§ 8
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Krakowskiej 102 („Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@obi.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z:
  1. przeprowadzeniem i wykonaniem Konkursu „Konkurs opinii produktowych" zgodnie z niniejszym Regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. korzystaniem przez Administratora z udzielonej przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji na rzecz Organizatora, o której mowa w § 6 Regulaminu.
   Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ;
  3. realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust.1 lit. c RODO)
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  w związku z przeprowadzeniem i wykonaniem Konkursu (oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być spółki z grupy OBI, t.j. OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. oraz Superhobby Dom i Ogród sp. z o.o. oraz podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia Konkursu. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu
  i w zakresie wynikającym z przepisów prawa (w tym prawa podatkowego) oraz konieczny do zabezpieczenia dochodzenia przez Uczestnika ewentualnych roszczeń.
 7. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://uodo.gov.pl/).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu Uczestnika, który narusza niniejszy regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.