Plebiscyt "Twoja OBInia"

Twoja OBInia

Zasady Plebiscytu

W dniach od 01.09.14 do 30.09.14 odwiedź market OBI i odbierz kupon aktywacyjny do ankiety. W zamian za wypełnienie ankiety otrzymasz szansę na udział w losowaniu bonów towarowych na zakupy w marketach OBI.

Lista Laureatów

Data losowania Imię Miejscowość
03.09.2014 Aleksandra Olsztyn
04.09.2014 Katarzyna Gdynia
05.09.2014 Krzysztof Olsztyn
08.09.2014 Piotr Pawłowice Śląskie
09.09.2014 Marta Warszawa
11.09.2014 Urszula Zagnańsk
12.09.2014 Daniel Czerwionka
13.09.2014 Renata Radom
14.09.2014 Tamara Kraków
15.09.2014 Anna Kielce
16.09.2014 Bogdan Tarnowskie Góry
21.09.2014 Kazimierz Szczytnica
22.09.2014 Artur Częstochowa
26.09.2014 Renata Dąbrowa Górnicza
28.09.2014 Tadeusz Płock
28.09.2014 Zbigniew Wieliczka

REGULAMIN PLEBISCYTU „OBINIA CODZIENNIE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Plebiscyt jest prowadzony pod nazwą „OPINIA CODZIENNIE” („Plebiscyt”).

2. Podmiotem urządzającym Plebiscyt jest OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa, KRS: 0000090234, REGON: 012775447, NIP: 521-26-33-304 („Organizator”).

3. Plebiscyt urządzany jest na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”)

4. Plebiscyt urządzany jest na terenie Polski w marketach OBI.

5. Plebiscyt skierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, konsumentów w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, o których mowa w pkt 8 Regulaminu („Uczestnicy”).

6. Plebiscyt zaczyna się 01.09.2014 roku, a kończy w dniu 15.11.2014 roku. Datą zakończenia Plebiscytu jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

7. Nagród w Plebiscycie nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora.

 

ZASADY

8. W Plebiscycie biorą udział Uczestnicy:
a. którzy w dniach od 01.09.2014 roku do 30.09.2014 roku odwiedzili dowolny market budowlany OBI („market”) i odebrali kupon aktywacyjny ankiety oraz
b. którzy do dnia 30.09.2014 roku wypełnili ankietę oceny marketu znajdującą się na stronie internetowej www.twojaobinia.pl

9. Kupony aktywacyjne wydawane są w kasach i w dyrekcji marketu. Kupony aktywacyjne wydawane są bezpłatnie. Każdy Uczestnik może danego dnia otrzymać wyłącznie jeden kupon aktywacyjny w Plebiscycie. Kod aktywacyjny jest wydrukowany na kuponie. Kod aktywacyjny służy do uruchomienia ankiety oceny marketu na stronie internetowej www.twojaobinia.pl. Jeden kod aktywacyjny może być użyty tylko jeden raz.

10. W losowaniu nagród biorą udział wyłącznie osoby, które prawidłowo wypełniły ankietę z uwzględniem pozostałych warunków Plebiscytu. Jeden Uczestnik może wypełnić ankietę wyłącznie jeden raz.

 

NAGRODY

11. W Plebiscycie przewidziano 30 równorzędnych nagród o wartości 1 111 zł brutto każda. Każda z nagród składa się z bonu towarowego o wartości 1000 zł przeznaczonego do zakupu w marketach OBI oraz kwoty 111 zł.

12. Łączna wartość puli nagród wynosi 33 330 zł brutto.

13. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych.

 

LOSOWANIE NAGRÓD

14. Losowania odbędą się codziennie w dniach od 02.09.2014 do 01.10.2014 roku.

15. W każdym Losowaniu zostanie wylosowany jeden Uczestnik, spośród Uczestników którzy spełnili prawidłowo warunki udziału w Plebiscycie określone w punkcie 8 Regulaminu i w dniu poprzedzającym dzień losowania prawidłowo wypełnili ankietę oceny marketu na stronie www.twojaobinia.pl

16. Losowania przypadające na dzień wolny od pracy zostaną przeprowadzone w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym miało być przeprowadzone losowanie. Losowania nagród, które przypadają na dzień wolny od pracy (soboty, niedziele, dni świąteczne i ustawowo wolne) zostaną przeprowadzone w dniu roboczym następującym po dniu planowanego terminu losowania. W takich losowaniach nagrody są odrębnie losowane spośród Uczestników którzy spełnili prawidłowo warunki udziału w Plebiscycie określone w punkcie 8 Regulaminu i w dniu poprzedzającym dzień planowanego losowania prawidłowo wypełnili ankietę oceny marketu.

17. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 


POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I ODBIÓR NAGRÓD

18. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej wiadomością wysłaną do 08.10.2014 roku pocztą elektroniczną na adres podany przez Laureata podczas wypełniania ankiety oceny marketu.

19. Laureat zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość określoną w punkcie 18 Regulaminu do dnia 15.10.2014 roku. W odpowiedzi Uczestnik zobowiązany jest podać dane adresowe do wydania nagrody: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza rezygnację z nagrody.

20. Bony towarowe zostaną wysłane najpóźniej do 22.10.2014 roku. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

21. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.twojaobinia.pl

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

22. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 31.10.2014 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

23. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej i wysłane na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

24. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 14.11.2014 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).

25. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na zawarte w niniejszym regulaminie postanowienia.

27. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Plebiscytem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Skyscraper
Skyscraper